Privacy Policy Bouwinzigd

Bouwinzigd hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. In deze privacy policy willen we helderheid en transparantie geven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Bouwinzigd, gevestigd aan de Napoleonsweg 71, 6086 AC te Neer ingeschreven onder handelsregisternummer 81733887 Bouwinzigd is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle deze privacy policy genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bouwinzigd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers/klanten en leveranciers worden door Bouwinzigd verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitvoering geven aan, of het uitgeven van een opdracht;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Administratieve doeleinden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bouwinzigd de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • N.a.w.-gegevens (zakelijk en/of privé);
 • Telefoonnummer (zakelijk en/of privé);
 • E-mailadres (zakelijk en/of privé);
 • BSN-nummer (t.b.v. aanvragen van benodigde vergunningen bij overheidsinstanties).

Bouwinzigd bewaart gegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • Alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Bouwinzigd maakt gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving, website, software en ICT-systemen;
 • Het verzorgen van financiële administratie;
 • Aanvragen van benodigde vergunningen bij overheidsdiensten;
 • Diensten van adviseurs.

Derde partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Bouwinzigd hen voorschrijft. Bouwinzigd verkoopt of verstrekt persoonlijke gegevens niet aan derden. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.    

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Bouwinzigd van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Uw rechten omtrent gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben

ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met:

Bas Vaes
Bouwinzigd
Napoleonsweg 71
6086 AC Neer
06- 43 01 41 97
Email: [email protected]

Wijzigingen privacy policy

Bouwinzigd behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij adviseren u deze policy met regelmaat te lezen.